دنیای سوفی

درخواست حذف این مطلب

دنیای سوفی کتاب ... ی است. ... ، با نویسنده‌ای میان مایه و ساده‌لوح. در واقع هم مبتذَل است و هم مبتذِل. گنجاندن سه هزار سال ... شه و تفلسف در ششصد صفحه آن هم در قالب داستان، به خودیِ خود فارغ از نتیجه، ایده‌ای ... است. رهاورد این قبیل کتاب‌ها برای غالب خوانندگانْ ظلمت و تاریکی است، ظلمتِ «جهل مرکّب». در ابتذال این کتاب همین بس که در زمانه‌ی مرگ تفکر و در عالَمِ وارونگی ارزش‌ها، تیراژی به این وسعت در سراسر جهان دارد و چنین استقبالی از آن می‌شود.